USR lansează un apel public la candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului Național de Integritate (CNI)

USR lansează un apel public la candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului Național de Integritate (CNI)

Consecvent politicii sale de promovare pe baza unor criterii de competență și integritate, USR face un apel public la depunerea candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului Național de Integritate (CNI).

Împreună cu Agenția Națională de Integritate, CNI are un rol foarte important în activitatea de control al averilor, al incompatibilităților și conflictelor de interese, care reprezintă o prioritate în evaluările Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Mai mult, buna desfășurare a controlului averilor, incompatibilităților și conflictelor de interese reprezintă o prioritate a politicilor de prevenire și combatere a corupției în România, asumate prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

USR invită persoanele interesate care îndeplinesc condițiile legale să își depună candidatura pentru poziția de membru al Consiliului Național de Integritate până la data de 7 iunie 2019, ora 21:00, la adresa de e-mail [email protected]

Candidații pentru poziția de membru al CNI trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) este cetățean român;
b) are capacitate deplină de exercițiu;
c) are studii superioare atestate în condițiile legii;
d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
e) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau că ar fi existat diferențe semnificative mai mari de 10.000 de euro;
f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și nu are cazier fiscal;
g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.
(Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.)

Consiliul Național de Integritate (CNI) are următoarele atribuții:
a) propune Senatului numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate (ANI);
b) constată suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui ANI;
c) aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și comisiilor Consiliului, precum și norme interne de conduită;
d) aprobă regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui ANI, precum și tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
e) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele ANI referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;
f) formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea ANI de evaluare a averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților;
g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33 din Legea 144 din 21 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare ;
h) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției;
i) orice alte atribuții prevăzute de lege.

CNI este un organism reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 144 din 21 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.